Αγαπητοί εν Κυρίω,

Ευχαριστώ για την επιστολή σας, αναφορικά με την μετάδοση της Θείας Κοινωνίας.

Πιστεύω, ὀτι πολλοί άνθρωποι συγχέουν τη Θεία Κοινωνία με τον τρόπο μετάδοσής της. Το μυστήριον είναι η Θεία Κοινωνία, δηλαδή το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Το μυστήριο είναι μυστήριο και δεν εξηγείται, ούτε χρειάζεται αποδείξεις. Η μόνη απόδειξη είναι το να ζει ο πιστός το μυστήριο με την πίστη του. Από το Σώμα και το Αίμα του Χριστού ουδέν μικρόβιο μεταδίδεται.

Η Εκκλησία μας στην δισχιλιετή ιστορία της έχει χρησιμοποιήσει διαφόρους τρόπους μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας. Εσωκλεἰω τον εκατοστό πρώτο (101) ιερό κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου το 691-2 μ.Χ., για να ιδείτε τί επιτρέπεται και τί δεν επιτρέπεται. Δυστυχώς, ο κανόνας αυτός παρεκάμφθη -μόνο ο Θεός γνωρίζει πώς και γιατί- και επεκράτησαν πρακτικές μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας, οι οποίες δεν συμφωνούν με τον ιερό αυτό κανόνα.

Η ουσία είναι ο xριστιανός να πιστεύει στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Να το λαμβάνει και να το ζει χωρίς να επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο η Θεία Κοινωνία μεταδίδεται. Δεν χρειάζεται να γράψω περισσότερα. Ὀποιος είναι πιστός, ταπεινός και όντως ζει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας δεν χρειάζεται να ακούσει τίποτε άλλο, παρά με πολλή πίστη να λαβαίνει και να ζει το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.

Η λέξη λειτουργία είναι αρχαία ελληνική και σημαίνει έργο του λαού. Όποιος τελεί Θ. Λειτουργία και δεν δίδει Θεία Κοινωνία στον λαό (τους ορθοδόξους χριστιανούς) κάνει μεγάλη αμαρτία.

Πάλι σας ευχαριστώ, γιατί είχατε την καλοσύνη, αλλά και κάνατε τον κόπο να μου γράψετε. Προσεύχομαι για σας, παρακαλώ προσεύχεσθε και σεις για μένα.

Συνημμένα αποστέλλονται:
1) Ο 101ος κανόνας της Πανθέκτης Οικουμενικής Συνόδου
2) Άρθρο του καθηγητή Λειτουργικής του Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτη Σκαλτσή.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


Beloved in the Lord,

Let me first thank you for your letter concerning the way in which Holy Communion is given.

I think that many people are confusing Holy Communion, with the way it is given or offered. Holy Communion is the awesome Mystery of Christ, it is the Body and Blood of our Saviour. As such, it can neither be explained nor does it require rational justification. The Christian believer experiences the Mystery through faith. No disease can be transmitted from the Body and Blood of Christ.

Over the course of its two-thousand-year history, our Church has employed different modes of distributing Holy Communion. I refer you to the hundred and first (101st) Holy Canon of the Quinisext Ecumenical Council in 691-92 A.D., so that you can see what is permitted and what is not. Unfortunately, this Canon was discarded – only God knows how and why – and practices eventually prevailed which were not in accordance with the Canon.

The essence of the matter is that Christians believe in the Mystery of Holy Communion. Christians receive and experience Holy Communion regardless of the manner in which it is given. I do not need to write anything further. Whoever is faithful, humble and lives the Mystery of Holy Communion does not need to hear anything else, but to receive and live the Mystery of Holy Communion with much faith.

The word liturgy is an ancient Greek word and it means work of the people. When Divine Liturgy is done and Holy Communion is not given to the people (Orthodox Christians) a great sin is committed.

Again, I thank you because you had the courtesy and made the effort to write to me. I pray for you, and I ask that you pray for me as well.

I enclose:
1) The 101st Holy Canon of the Quinisext Ecumenical Council.
2) The article of the Professor of Liturgics Panagiotis Skaltsis at Aristotle University of Thessaloniki.

With fatherly love and blessings

ARCHBISHOP SOTIRIOS

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA

Κανόνες-τῆς-ἐν-Τρούλλῳ

Παναγιώτης-Σκαλτσής